CBBC

Centar za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva (CBBC) koji je formiran na PMF, Departmanu za biologiju i ekologiju, Univerziteta u Novom Sadu ima za cilj podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i njegovu efikasnu zaštitu. CBBC utvrđuje uzroke, pravce i stepen promena u ekosistemima i planira akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su upravljena ka taksonomskim analizama autohtone flore i faune Balkana, monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta, utvrđivanju njihove genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i kroz analizu opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja.

Ciljevi:

  • Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
  • Korišćenje odabranih biljaka i beskičmenjačkih grupa kao dobrih indikatora promena u ekosistemima usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
  • Posebna pažnja Centra je usmerena ka istraživanju složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
  • Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrdjivanje konzervacionih mera i priroriteta.
    Podržavanje održivog razvoja zajednice kao načina zaštite biodiverziteta.
  • Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
  • Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverziteta.

Comments are closed.