CBBC

Centar za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva (CBBC) koji je formiran na PMF, Departmanu za biologiju i ekologiju, Univerziteta u Novom Sadu ima za cilj podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i njegovu efikasnu zaštitu. CBBC utvrđuje uzroke, pravce i stepen promena u ekosistemima i planira akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su upravljena ka taksonomskim analizama autohtone flore i faune Balkana, monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta, utvrđivanju njihove genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i kroz analizu opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja.

Registracija i akreditacija Centra za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva PMF UNS (CBBC FSUNS) kao centra izuzetne vrednosti je odobrena 8.9.2023. na veću Departmana za biologiju i ekologiju, 14.9.2023. na naučno-nastavnom veću, i 27.9.2023. od strane Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Za rukovodioca centra odabran je prof. dr Ante Vujić.

 

Ciljevi:

  • Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
  • Korišćenje odabranih biljaka i beskičmenjačkih grupa kao dobrih indikatora promena u ekosistemima usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
  • Posebna pažnja Centra je usmerena ka istraživanju složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
  • Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrdjivanje konzervacionih mera i priroriteta.
    Podržavanje održivog razvoja zajednice kao načina zaštite biodiverziteta.
  • Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
  • Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverziteta.

Osnivači centra su istraživači koji su stekli ekspertizu iz disciplina zoologije, taksonomije, entomologije, ekologije, konzervacione biologije, zaštite prirode, integrativne taksonomije, genetike, botanike, sistematike i morfologije, a svoje angažovanje su usmerili ka interdisciplinarnim oblastima. U proteklom periodu Centar je postao jedan od najvažnijih evropskih naučnih centara za monitoring polinatora, kao trenutno najugroženije karike u funkcionisanju ekosistema, prirodnih, poluprirodnih i agroekositema. Istraživačke grupe Centra su uključene u sve tekuće evropske projekte i inicijative koje se bave opadanjem brojnosti polinatora i traženju rešenja za ovaj problem. Pored toga, Centar je vodeća evropska institucija za izučavanje druge po važnosti polinatorske grupe u prirodi, familije sirfida (Diptera, Syrphidae), tako da je učesnik u brojnim projektima i programima Evropske komisije koja do 2030. godine formira sistem monitoringa i zaštite polinatora u Evropi. Centar je jedina institucija iz države koja nije članica Evropske Unije koja učestvuje u ovim naučnim programima, kao i u obuci budućih učesnika u monitoringu i zaštiti polinatora u Evropskoj Uniji. U programima istraživanja, monitoringa i zaštite polinatora se najbolje ogleda naučna i stručna integracija istraživačkih grupa okupljenih u Centru. Istraživačka grupa za Istraživanje i zaštitu biodiverziteta, i istraživačka grupa za Genetiku pokrivaju aspekte vezane za insekte oprašivače, dok istraživačka grupa za Anatomiju i morfologiju biljaka i istraživačka grupa za Sistematiku viših biljaka i fitogeografiju vode istraživanja i aktivnosti vezano za biljke koje insekti oprašuju. Zahvaljujući toj saradnji je Centar visoko kotiran u evropskim okvirima i ima reputaciju najveće i najkompetentnije pojedinačne naučne grupe u čitavoj Evropi.

Comments are closed.