Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

 

Naučno-istraživačka aktivnost Laboratorije za istraživanje i zaštitu biodiverziteta se pre svega odnosi na podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i doprinos njegovoj efikasnoj zaštiti. Kroz realizaciju brojnih projekata se utvrđuju uzroci, pravci i stepen promena u ekosistemima i planiraju akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su pre svega usmerena ka taksonomskim analizama insekatske grupe osolikih muva (Diptera: Syrphidae), kao i divljih pčela i bumbara (Hymenoptera: Apoidea), sitnih sisara (Rodentia: Spermophilus) i ptica na Balkanskom poluostrvu. Posebna pažnja posvećena je monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta i utvrđivanju genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i analizi opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja. Takođe, istraživanja su usmerena i ka proceni vrednosti ekosistemskih usluga (npr. polinacije), modelovanju potencijalne buduće distribucije vrsta i analizu uticaja klimastkih promena na distribuciju vrsta.

CILjEVI

  • Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
  • Korišćenje odabranih beskičmenjačkih grupa kao indikatora narušenosti ekosistemima, nastalih usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
  • Istraživanje složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
  • Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrđivanje konzervacionih prioriteta.
  • Promovisanje održivog razvoja kao okvira zaštite biodiverziteta.
  • Procena vrednosti ekosistemskih usluga
  • Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
  • Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverziteta.

Comments are closed.