Herbarium

Herbarium (BUNS) Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Unierziteta u Novom Sadu.

Herbarijum sadrži više od 70 000 herbarskih eksikata. Najveći deo kolekcije čini flora južnog dela Panonske nizije.

Herbarijum sadrži i primerke sa celog Balkanskog poluostrva, i biljke dobijene razmenom iz Španije, Rusije, SAD, Grčke, Austrije, Mađarske, Bugarske, Makednije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

Kao posebne kolekcije čuva se Herbarijum Više pedagoške škole u Novom Sadu, koji je osnovna zbirka, a postoje i kolekcije semena i gala (šiški)

Herbarijum je registrovan pod akronimom BUNS u Index Herbariorum (Holmgren et Holmgren, 2003)

Holmgren, P.K., Holmgren, N.H. (2003): Additions to Index Herbariorum (Herbaria), editions 8 – Fourteenth Series. Taxon, 52: 385-389.

Comments are closed.