Laboratorija za anatomiju i morfologiju biljaka

Istraživački rad u okviru Laboratorije za Anatomiju i morfologiju biljaka je usmeren na ispitivanja strukturnih adaptacija biljaka na uslove specifičnih staništa (zaslanjena, stepska i dr…). Takođe, radi se na istraživanju karakteristika biljnih organa autohtonih i gajenih biljaka, što ima za ciljutvrđivanje onih karakteristika koje bi se mogle koristiti u selekcionom i oplemenjivačkom radu. Deo israživanja je usmeren i na ispitivanja strukturnih karakteristika lekovitih biljaka, kao i uticaja teških metala na strukturno-fiziološke karakteristike vegetativnih organa gajenih biljaka i vrsta koje se smatraju perspektivnim za fitoremedijaciju terena kontaminiranih teškim metalima. Komparativnim morfo-anatomskim istraživanjima različitih sistematskih grupa biljaka omogućava se razjašnjavanje taksonomske problematike kao i utvrđivanje stepena srodnosti u okviru grupa.

Comments are closed.