dr Andrijana Andrić, naučni saradnik

Institut BioSens – Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema, Novi Sad

E-mail: andrijana.andric@dbe.uns.ac.rs

Website:
ResearchGate

Oblast istraživanja: Morfološka i genetička analiza insekata oprašivača i njihovih biljaka-domaćina

Kratka biografija: 

Dr Andrijana Andrić, naučni saradnik, zaposlena je na Institutu BioSens u Novom Sadu, na radnom mestu Stariji istraživač. Akademski naziv Doktor nauka – biološke nauke stekla je 2015. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. U svom naučno-istraživačkom radu usmerena je na analizu biologije i ekologije kako insekata oprašivača tako biljaka sa kojima su povezani u trofičkim lancima, primenom molekularnih markera i morfoloških karaktera. Rezultate dosadašnjih istraživanja objavila je kao koautor deset naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja (sa SCI liste).

Odabrane publikacije:

 

Comments are closed.